fbpx

Stanowisko PSZW w sprawie projektu ustawy o systemie kaucyjnym

mar 21, 2022

Do początku marca trwały bardzo burzliwe konsultacje społeczne  PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ USTAWY O ODPADACH, czyli inaczej mówiąc kształtu przyszłego systemu kaucyjnego w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste przedstawiło swoje propozycje poprawek do ww. ustawy i złożyło je w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w dn. 2 marca 2022 r. 

Na podstawie analiz systemów kaucyjnych w krajach europejskich oraz przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, wymagań środowiskowych i oczekiwań społeczeństwa stworzyliśmy dokument opiniujący zaproponowany projekt ustawy. Aby system faktycznie miał charakter powszechny i gwarantował równy dostęp do niego wszystkim konsumentom, wprowadzającym napoje w opakowaniach oraz jednostkom handlu, niezbędne jest wprowadzenie proponowanych przez nas zmian. 

Do najważniejszych punktów zebranych w stanowisku Stowarzyszenia należą:

  • objęcie kaucją wszystkich frakcji materiałowych: plastik, metal, szkło jedno- i wielorazowe,
  • jeden system kaucyjny administrowany przez jeden podmiot prowadzący działalność non-profit,
  • obowiązywanie w systemie stawek kaucji ustalanych przez ministra właściwego do spraw klimatu, na wniosek podmiotu reprezentującego, według danego rodzaju opakowań,
  • punkty odbioru pustych opakowań powinny być lokalizowane na terenie punktu sprzedaży lub w odległości nie większej niż 150 m od niego,
  • uregulowanie w ustawie warunków zwrotu jednostkom handlowym bezpośrednich kosztów poniesionych za każdą sztukę zebranego opakowania,
  • określenie minimalnego poziomu opłaty produktowej na poziomie 25 zł za kg,
  • ustawowe zwolnienie kaucji z podatku od towarów i usług,
  • udział w systemie wielorazowych opakowań standardowych (opakowania ustandaryzowane).

Pełna treść dokumentu znajduje się poniżej.